Simeon Petkov

Year: 2019-20

Simeon Petkov

School: Sofia Mathematics Gymnasium "Paisii Hilendarski"

Grade: 5

City: Sofia

Topic: Miranda


(Original essay)

"Какво е общото между Грозното пате, Франкенщайн и Уран 5? С тези имена назоват петата по големина луна на Уран – Миранда. Ако мога да изпратя изследователски кораб, ще го насоча натам. Носи името на шекспирова героиня от пиесата "Бурята" и за мен предизвиква буря въпроси. Не бих казал нито че е грозна, нито, че е страшна. Интересно кълбо загадки, преплетени в неочаквани форми. Има ли нещо по-красиво от загадките за учените?

Преди две години направих сайт за Космоса. Беше проект по програмиране, но ме запали истински за астрономията. Така попаднах изображенията, които Вояджър-2 беше направил през 1986 г. на 42 000 км. от повърхността на Миранда. Снимките показваха странна сглобка с отчупени краища.

Artist's view of Voyager 2 at Miranda
​С разнообразната си топография, тази луна не прилича на нищо познато. Виждаме голям район, пълен с кратери и внезапно до него - километри масивни планински хребети. Счупеното, от снимката в сайта на NASA, се оказа Верона Рупес – най-високата скала в Слънчевата система. Астроном беше написал в текста под нея, че височината ѝ е 20 километра - десет пъти по-голяма от дълбочината на Гранд каньон! И ако скочим от върха, заради ниската гравитация ще са ни необходими около 12 минути да се…примирандамим с около 200 километра в час.

Не по-малко странен е огромният печат – V. Необясними природни сили са сложили знака Шеврон, с размери 140 х 200 км, напълно предпазен от метеоритни следи.

Плътността на Миранда е по-малка от тази на Уран. По-малко студено е от него - средната температура е - 187°. Прелита около планетата за 1.41 земни дни на разстояние почти 130 000 км. Диаметърът ѝ е около 472 км. Топка лед, скали и органични съединения от групата на метана.

Интензивна геологична активност в миналото е отговорна за странностите в релефа и дълбоките обширни набраздявания – корони. Предполага се, че са се образували от движение на топли маси към ледената повърхност. Няма единно мнение откъде идва тази топлина. Някои учени посочват като виновник приливните сили на Уран. Екстремните каньони може да са свидетелство за наличието на течен в миналото подземен океан. Има предположения и за активни криовулкани.

Има ли връзка между наклона на орбитата на Миранда от 4,34° и „полегналия“ на 98 градуса Уран? Може би колосални сблъсъци и орбитални резонанси са довели до загряване на вътрешността и геологична активност.

Всяко едно от тези допускания може да бъде потвърдено или отхвърлено с новата мисия. Мечтая да бъда инженер-програмист по проекта. Представям си компютърна симулация как Миранда е раздробена от грандиозен удар и след това парчетата се събират като образуват странна сглобка непасващи си части.

Или друг възможен сюжет - голям метеорит, който разтапя и разбива ледената повърхност, потъва, а след него всичко замръзва отгоре, запазвайки формите от сблъсъка."


(English translation)

"What do The Ugly Duckling, Frankenstein and Uranus V have in common? They are used to designate the fifth largest moon of Uranus, Miranda. I would direct my spacecraft there. It’s named after a character in Shakespeare’s play The Tempest, and it raises a storm of questions for me.
I would say it’s neither ugly, nor scary – an interesting ball of riddles, intertwined in unexpected shapes. What could be more beautiful for scientists than riddles?

I created a website for the Cosmos two years ago. It was a coding project, but it really sparked my interest in astronomy. That’s how I came across the images, which Voyager 2 had made in 1986, 42 000 km from Miranda’s surface.

This moon doesn’t resemble anything that we know with its varied topography. The strange shape from the photo on NASA’s website turned out to be Verona Rupes, the tallest cliff in the Solar system – 20 km, 10 times bigger than Grand Canyon! It was written below the picture that if we jump from the top, it will take us about 12 minutes to land with about 200 km/h on the bottom.

The large ‘V’ stamp is impressive too. Inexplicable forces of nature have put the Chevron sign with size 140x200 km2, fully protected from meteorite traces.

The density of Miranda is less than Uranus’. It’s also not as cold – the average temperature is
-187°C. It orbits the planet for 1.41 Earth days from a distance of almost 130 000 km. The diameter is about 472 km. A ball of ice, rocks and organic compounds from the methane group.

An intense geological activity in the past is responsible for the oddities of the landscape and the deep wide features – coronae, which probably formed from the movement of relatively warmer masses of ice towards the colder surface. Where had the heat come from? Some scientists point to the tidal forces of Uranus. The extreme canyons could be an evidence for the presence of a liquid underground ocean in the past. There are also suggestions about active cryovolcanoes.

Is there a connection between the orbital inclination of 4.34°of Miranda and the tilted to 98° Uranus? Maybe massive collisions and orbital resonances have led to warming up of the interior and the geological activity.

Each of these suppositions can be confirmed or rejected with the new mission. I dream to be a software engineer for the project. I imagine a computer simulation how Miranda is broken to pieces by a huge hit and they subsequently gather to form a strange fitting of grazing parts.

Or a different plot, a huge meteorite, which melts and destroys the icy surface, sinks, and everything on the top freezes."

You Might Also Like