Rej Hrenovica

Rej Hrenovica

School: Osnovna škola

Teacher: Hasan Kikic

City: Sarajevo

Topic: Titania


Bosnian:

Titania me najvise nadahnjuje za dalje istrazivanje, zato sto je geoloski aktivan mjesec. Najveci je mjesec Urana. Ispod povrsine se nalazi ledeni plast koji okruzuje jezgro, debljine oko 50km. Pretpostavka je da Titanija ima zaleden okean ispod te povrsine. Kada bi ljudi putovali van Suncevog Sistema, mogli bi zastati kod Titanije i tu vodu iskoristiti za raketno gorivo . Titania nema ni atmosferu ni magnetno polje. Bez ove dvije kljucne komponetne se ne moze odrzati zivot. Cesto bi doslo do bombariranja mjeseca od meteora. Kada bi Tiatnija imala jacu gravitaciju mozda bi imala i atmosferu. Zbog slabe gravitacije svi gasovi koje mjesec proizvodi bjeze i odlaze u svemir.

Uprkos bombardiranju mjeseca, mogle bi se napraviti ispodpovrsinke baze tj. bunkeri. Time bi ljudi bili zasticeni od udara. Takoder bi mogli iskoristiti ledeni okean za izvlacenje vode i drugih elemenata. Onda potrebne materijale mogu slati na povrsinu, koje bi meduplanetarske sonde i rakete odvozile gdje je potrebno. Najprisutniji gas je CO2 Njega sam mjesec proizvodi. Skupljanje ugljen dioksida bi se moglo iskoristi u razne svrhe, a pogotovo u hemijskim reakcijama.

Titania 312

Ako led sadrzi amonijak, on bi sprijecio ledenje vode i djelovao kao antifriz i omogucio bi tekucu vodu. Ta voda bi se mogla pretvoriti u pitku vodu, pa cak i odvajanjem vodika od kisika kao raketno gorivo. Takoder se moze koristiti u hemijskim reakcijama. Kada bi voda sadrzavala mikroorganizme, podvodni zivot bi bio moguc.

Zbog svega navedenog vjerujem da Titania sa svim svojim potencijalima moze biti inspiracija, izazov i pogodno mjesto za istrazivanje za sve buduce generacije naucnika.

English translation:

Titania inspires me the most for further research, because it is a geologically active moon. It is the largest moon of Uranus. Below the surface is an ice sheet that surrounds the core, about 50km thick. It is assumed that Titania has an icy ocean below that surface. If humans traveled outside the Solar System, they could stop at Titania and use that water for rocket fuel. Titania has neither an atmosphere nor a magnetic field. Without these two key components, life cannot be sustained. There would often be bombardment of the moon by meteors. If Tiatnia had a stronger gravity, it might have an atmosphere. Due to the weak gravity, all the gases produced by the moon escape and go into space.
Despite the bombardment of the moon, sub-surfaces of the base could be made, ie. bunkers. This would protect people from impact. They could also use the icy ocean to extract water and other elements. Then they can send the necessary materials to the surface, which the interplanetary probes and rockets would take away where needed. The most present gas is CO2. It is produced by the moon itself. The collection of carbon dioxide could be used for various purposes, especially in chemical reactions.
If the ice contained ammonia, it would prevent the water from freezing and act as an antifreeze and allow running water. That water could be turned into drinking water, even by separating hydrogen from oxygen as rocket fuel. It can also be used in chemical reactions. If the water contained microorganisms, underwater life would be possible.
Because of all the above, I believe that Titania with all its potentials can be an inspiration, a challenge and a suitable place for research for all future generations of scientists.

You Might Also Like