Katrin Koleva

Katrin Koleva

Topic: Ariel


Bulgarian:

Състезание на НАСА „Учен за един ден”

Луната Ариел на Уран

Стая с гледка към океана, хижа на върха на планината – хората обичат красиви гледки. Но изглежда сякаш са спрели да забелязват онази към истинския дом на душата. Обикновен поглед към нощното небе те изпраща в пространството на безкрайния космос. Тогава какво ще кажете за стая с прозорче на тавана ? През което да жадувате за удивителни планети и пленителни мъглявини. Един взор и си космонавт.

В орбита на Уран, една от 27-те спътника, се намира Ариел. Изключителна луна, покрита с лед и скали, а повърхността й е опасана от забележителни рифови долини. За посещението ми ще трябва да предвидя бързо сменящите се сезони. Тя е кръстена на въздушно духче от пиеса на Шекспир, което притежавало безброй магически сили и ставало невидимо. Удивително нали! Като въздуха невидима е и Ариел. Тя е скрита зад яркия си блясък, заслепявайки погледите ни. Най-ярката от всички луни на Уран. Чудя се дали всъщност крие или силно изразява красотата си. Единственият й близък кадър е от 1986 година и все още не сме виждали и половината от нея. Тя е преминала през сложни промени и сега повърхността й изглежда млада. Бих искала да изследвам скалите и големите й кратери. Бих искала да разбера от къде идва всичкия този въглероден диоксид и какво се крие зад нейния ослепителен блясък.

ARIEL

С моят космически кораб ще приближим Ариел, първо ще я погледнем и тогава ще кацнем. Уран ще бъде толкова близко , заобиколен от красивите си луни, а от всичките - Ариел най-ярката и трудна за наблюдение. Чудя се дали е така и с хората? Или те блестят защото иначе никой няма да ги види?

English translation:

Ariel's moon of Uranus

Room with ocean views, hut on top of the mountain - people love beautiful views. But it seems as if they have stopped noticing the one to the true home of the soul. A simple glance at the night sky sends you into the space of infinite space. Then how about a room with a skylight? Through which to yearn for amazing planets and captivating nebulae. One look and you're an astronaut.
In the orbit of Uranus, one of the 27 satellites, is Ariel. Exceptional moon, covered with ice and rocks, and its surface is surrounded by remarkable reef valleys. For my visit I will have to anticipate the rapidly changing seasons. It is named after an air spirit from a play by Shakespeare, which had countless magical powers and became invisible. Amazing isn't it! Like the air, Ariel is invisible. It is hidden behind its bright glow, blinding our eyes. The brightest of all the moons of Uranus. I wonder if he actually hides or strongly expresses his beauty. Her only close-up is from 1986, and we haven't seen half of her yet. It has undergone complex changes and now its surface looks young. I would like to explore the rocks and its large craters. I would like to know where all this carbon dioxide comes from and what lies behind its dazzling brilliance.
My spaceship and I will approach Ariel, look at her first, and then land. Uranus will be so close, surrounded by its beautiful moons, and of all - Ariel the brightest and most difficult to observe. I wonder if it's the same with people? Or do they shine because otherwise no one will see them?

You Might Also Like