Daniel Střítecký
Julie Neradilová

Daniel Střítecký and Julie Neradilová

School: Klvaňovo gymnázium Kyjov

Topic: Titania


Nejvíce nás zaujmula Titania, a to hlavně díky větě „Jsou zde viditelná ložiska vysoce reflexivního materiálu, který může být námraza.“ Toho jsme se chytili, protože pokud to může být námraza, tak to také námraza být nemusí, což je také hlavní výhoda, jelikož by nalezený materiál mohl být užitečný a mohl by posunout civilizaci hodně dopředu. Dále může výprava přinést posun v technologiích a chápání vesmíru. Bohužel s výhodami přicházejí i problémy, a že jich není málo.

Zaprvé by tato expedice vyžadovala hodně peněz (až 1 miliardu dolarů) a také hodně času. Další problém by byl se zjištěním, jestli je materiál opravdu námraza, nebo ne. S podobnou sondou jako Voyager 2, která prolétala kolem Titanie v roce 1986, by nebylo jisté, zda budou informace úplné. Celkově jsou Uran a jeho měsíce poměrně daleko od Země – skoro 3 miliardy kilometrů a čím dál sonda je, tím hůř se ovládá, déle trvá cesta a je vyšší spotřeba paliva.

Titania 312

Na Titanii bychom také mohli nalézt podzemní oceán, který by byl ale poměrně studený (asi -83 °C). Také tu můžeme najít atmosféru, která ale tvoří jen 0,00003 % té zemské. Titania je 8. největší měsíc Sluneční soustavy, přesto je ale dvakrát menší než ten náš. Navzdory jeho velikosti je ale velmi lehký, váží 24x méně než náš měsíc. Titania má také nějakou gravitaci, ale velikost této síly je hodně malá – pokud byste na Zemi vážili 80 kg, na Titanii by vaše hmotnost dosahovala zhruba tří kilogramů.

Ale to je jen pár důvodů, proč si myslíme, že Titania je nejvhodnější kandidát na další výzkum. Vyhledali jsme si také něco o dalších dvou měsících, ale zjistili jsme, že nejsou ani zdaleka tak zajímavé jako naše Titania.


English translation:

We were most interested in Titania, mainly due to the phrase "There are visible deposits of highly reflective material, which can be icing." We caught that, because if it can be icing, it doesn't have to be icing, which is also the main advantage. as the material found could be useful and could move civilization much forward. Furthermore, the design can bring a shift in technology and understanding of the universe. Unfortunately, there are problems with the benefits, and there are many.


First, this expedition would require a lot of money (up to $ 1 billion) and also a lot of time. Another problem would be finding out if the material is really icing or not. With a probe similar to Voyager 2 that flew around Titania in 1986, it would be uncertain whether the information would be complete. Overall, Uranus and its moons are relatively far from Earth - almost 3 billion kilometers and the farther the probe is, the harder it is to control, the longer the journey and the higher the fuel consumption.


On Titania, we could also find an underground ocean, which would be relatively cold (about -83 ° C). We can also find an atmosphere here, which makes up only 0.00003% of the Earth's. Titania is the 8th largest moon in the solar system, but it is twice as small as ours. Despite its size, it is very light, weighing 24 times less than our moon. Titania also has some gravity, but the magnitude of this force is very small - if you weighed 80 kg on Earth, on Titania your weight would be about three kilograms.


But these are just a few reasons why we think Titania is the best candidate for further research. We also looked for something about the next two months, but we found that they are not nearly as interesting as our Titania.

You Might Also Like