Defne Demir and Asya Capkin

Nida Defne Demir and Asya Capkin

Grade: 6

Teacher: Sena ÖCAL

School: ÖZEL ROTA ORTAOKULU

Topic: Ariel


Turkish:

Uranüs'ün en parlak uydusu olan Ariel, adını Shakespeare’in “Fırtına” adlı oyunundaki hava perisinden alır. Aynı zamanda Ariel, Tevrat’ta “Tanrı’nın Aslanı” anlamına gelmektedir. Oyundaki gizem gibi Ariel uydusunun da gizemleri vardır. Bir gün gitme imkânımız olursa orada canlılık için neler yapılabilir diye tartıştık.

Ariel’in yüzeyinde çok sayıda kraterler ve grabenler bulunmaktadır. Ayrıca milyonlarca mikrometeroit çarpmasının ve toprağı işlemesinin sonucunda Ariel gözenekli bir yüzeye sahiptir. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda, Ay ile yüzey bakımından benzerlik gösterdiği görülür. Yani bize çok yabancı değildir.

ARIEL

Ariel'in gözenekli yapıya sahip olması, uyduya çok fazla göktaşlarının çarptığını göstermektedir. Buradan atmosferinin ince olduğunu anlarız. Eğer uydunun atmosferi Ay gibi inceyse gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazladır ve orada hava olayları (yağmur, rüzgâr vb.) gözlenmemektedir.

Gezegenine hep aynı yüzünü gösteren Ariel’in Ay’la benzerliğini görmekteyiz ve bunun nedeni Ariel’in kendi etrafında dönme süresiyle Uranüs’ün etrafında dolanma süresinin aynı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Uydunun yapısında kraterler haricinde su buzu ve silikat kayası bulunmaktadır. Silikat kayası, silisyum ile oksijen elementlerini içeren bir mineraldir. Dünyamızın yapısında da bol miktarda silikat minerali vardır. Eğer silikat kayasını yüksek bir sıcaklıkta eritirsek cam elde edilir. Peki, bu elde edilen camı sıcaklık değişimlerine dayanıklı hale nasıl getirebiliriz? İşte burada devreye bor elementi giriyor.

Araştırmalarımıza göre camın içine bor elementi eklenince cam, sıcaklık değişimine dayanıklı hâle geliyor. Bor elementini nereden bulabiliriz? Ariel'e göndereceğimiz uzay aracının bazı parçalarını bor elementinden yaparsak bu parlak uyduya orada işimize yarayacak bir elementini götürmüş oluyoruz. Böylece seralarda kullanacağımız dayanıklı cam elde edebiliriz.

Uzay aracımız ile birlikte Ariel’e kimya ve biyoloji bilgileri yüklenmiş bir robot, 3D yazıcı, biraz su ve bitki tohumları gönderebiliriz. Bitkiler için gerekli olan karbondioksit zaten uydunun yüzeyinde mevcuttur. Oksijeni ise robotumuz silikat mineralinden elde edebilir.

Bu çıkarımlarımız sonucunda; bir ihtimalde olsa Ariel’de önce bitki yetiştirmekle başlanıp zamanla camlardan yapılmış evlerde insanlık yaşamını devam ettirebiliriz.

English translation:

Ariel, the brightest moon of Uranus, takes its name from the nymph in Shakespeare's play "The Storm". At the same time, Ariel means "Lion of God" in the Torah. Like the mystery in the game, the Ariel satellite has its mysteries. If we had the opportunity to go there one day, we discussed what could be done for vitality.
Ariel's surface has numerous craters and grabens. In addition, Ariel has a porous surface as a result of millions of micrometeroid impacts and cultivation. When we consider these, it is seen that it is similar to the Moon in terms of surface. So it is not very foreign to us.
Ariel's porous structure indicates that too many meteorites hit the moon. From this we understand that its atmosphere is thin. If the atmosphere of the satellite is thin like the Moon, the temperature difference between day and night is large and weather events (rain, wind, etc.) are not observed there.
We see Ariel's resemblance to the Moon, which always shows the same face to her planet, and this may be due to the fact that Ariel's rotation period is the same as its orbital period of Uranus. Apart from the craters, the moon's structure includes water ice and silicate rock. Silicate rock is a mineral containing the elements silicon and oxygen. There are plenty of silicate minerals in the structure of our world. If we melt silicate rock at a high temperature, glass is obtained. So, how can we make this obtained glass resistant to temperature changes? This is where the element boron comes into play.
According to our research, when the element boron is added to the glass, the glass becomes resistant to temperature changes. Where can we find the element boron? If we make some parts of the spacecraft that we will send to Ariel from the element boron, we will be bringing an element to this bright satellite that will be useful to us there. Thus, we can obtain durable glass that we will use in greenhouses.
Together with our spacecraft, we can send Ariel a robot loaded with chemistry and biology information, a 3D printer, some water and plant seeds. The carbon dioxide necessary for plants is already present on the surface of the satellite. Our robot can obtain oxygen from silicate mineral.
As a result of these inferences; if possible, we can start with growing plants in Ariel and continue human life in houses made of glass over time.

You Might Also Like