Teodor Tinkov

Year: 2018-19

Teodor Tinkov

School: "Father Paisii"

City: Stamboliyski

Grade: 5

Target: Enceladus


(Original essay)

За мен най-интересна е луната спътник на Сатурн Енцелад, наричана още Сатурн 2. Изследвана е през 2004-2005г. от космическата мисия „Касини – Хюйгенс“, която е съвместен проект на НАСА, Европейската космическа агенция и Италианската космическа агенция. Учени от НАСА са открили голям океан под ледената повърхност на Енцелад и данни за атмосфера на спътника.

Малката луна с диаметър само 500 километра изхвърля водни пари и лед от пукнатини върху заледената си повърхност, наречени „тигрови ивици“. На Енцелад извират топли струи. Според събраните данни от „Касини – Хюйгенс“ извиращата вода е богата на минерали, тя пробива ледената кора на луната и изхвърля струи под формата на гейзери от газ и лед.

При първоначални изследвания в гейзерите са открити само прости молекули, но впоследствие екип от международни учени в публикация на сп.Нейчър описват откриване на сложни и богати на въглеводород макромолекули, които са градивните елементи на живота. Според учените от Университета в Колорадо луната Енцелад е единственото небесно тяло в Слънчевата система, с изключение на Земята, където топлите води и скалите си взаимодействат под почвата.

Тази дейност ни дава основание да предполагаме за някакви форми на извънземен живот. След като на Земята бяха открити организми на океанското дъно, които живеят без светлина, можем да мислим, че в условията на Енцелад е възможно да съществува някакъв живот. Но все още, тъй като инструментите на „Касини“ не са били достатъчно чувствителни, не е засечена форма на живот.

На 15 септември 2017 година космическата сонда „Касини – Хюйгенс“ контролирано изгаря в плътната атмосфера на Сатурн поради изчерпване на горивото си. След тази дата няма изследвания за луната Енцелад. Ако имах възможност бих изпратил сонда с по-чувствителни инструменти и прибори, която да може да прелети по-близо или дори да кацне на спътника, да изследва релефа му и да докаже наистина има ли живот на него. Интересно и ценно би било да научим дали наистина сатурновата луна Енцелад поддържа някакъв живот.

Дали някои издръжливи микроби, които живеят в райони с изключително горещи температури, в близост до дълбоководни хидротермални извори биха оцелели там. Това би било голямо откритие, което е от изключителна важност и трябва да се увеличат усилията в посока търсене на живот на Енцелад и отвъд него.


(English translation)

For me, the most interesting target is Saturn’s moon Enceladus. It was studied in 2004-2005 by the Cassini-Huygens mission, a joint project of NASA, the European Space Agency and the Italian Space Agency.

NASA scientists have discovered a large ocean beneath Enceladus' ice surface and satellite atmospheric data. The small moon with a diameter of only 500 kilometers throws water vapor and ice from cracks on its icy surface, called "tiger strips," or Enceladus' jets.

According to the Cassini data, the spring water is rich in minerals, it breaks through the ice of the moon and ejects jets of gas and ice geysers. In initial studies, only simple molecules were found in geysers, but later a team of international scientists in the journal Necker described the discovery of complex and hydrocarbon-rich macromolecules that are the building blocks of life.

According to scientists at the University of Colorado, Enceladus is the only celestial body in the solar system, except Earth, where the warm waters and rocks interact beneath the soil. This activity gives us reason to suppose some forms of extraterrestrial life. We know that on Earth organisms found on the ocean floor are able to live without light. Similarly, we can think that under Enceladus's condition there may be some form of life. Unfortunately, Cassini's instruments were not sensitive enough to detect life.

On Sept. 15, 2017, the Cassini spacecraft burned in Saturn's dense atmosphere due to the depletion of its fuel. After that date there are no studies for the moon Enceladus.

If I had the opportunity, I would send a probe with more sensitive instruments that could fly closer or even land on the small moon, explore its relief, and see if it really has life on it.

It would be very interesting and valuable to find out whether Saturn’s moon Enceladus really has some form of life. Whether some resistant microbes that live in areas with extremely hot temperatures near deep-water hydrothermal springs would survive there. This would be a great discovery, which is of utmost importance, and efforts should be stepped up to search for the life of Enceladus and beyond.

You Might Also Like