Jordan Petkov

Jordan Petkov

Grade: 5-6

Topic: Oberon


ОБЕРОН

Знаете ли, че в Слънчевата система има странна планета с естествени спътници, които не обикалят около нея хоризонтално, а вертикално, подобно на виенско колело? И всички спътници носят имена на Шекспирови герои, вместо на древногръцки богове! Да, това са Уран и неговите 27 луни! И на една от тези луни „вали“ червен прах от милиони години.

Това е Оберон- вторият по големина спътник на Уран, кръстен на краля на феите от „Сън в лятна нощ“. Открит е през 1878г. от любителя астроном Уилям Хършъл, който по-рано открива и самия Уран. Заради многото кратери на екстремно студената му повърхност се смята, че е най-старата му луна, вероятно образувала се в същия период както него. Един от кратерите му има връх с височина над 6000м!

Oberon

Вояджър 2 е единственият космически апарат, който е заснел само едната страна на Оберон. Снимките са удивителни, но разкриват само част от замръзналия му свят и поставят много въпроси.

Знае се, че Оберон е съставен от почти равни части лед и скали, разделени на твърдо ядро и ледена мантия. Но как тези скали и лед са се събрали в едно? Свързано ли е формирането му с начина на въртене на Уран? Има ли скрит океан под повърхността? Дали червеният прах идва от космически сблъсъци в пръстените на Уран? Особена интереса е мистериозната тъмна субстанция на дъното на кратерите. Дали е резултат от радиация или от непознати химични елементи, изригнали от вътрешността му? Може би на непознатото ни полукълбо има замръзнал криовулкан.

Единствено изпращането на високотехнологичен радиоизотопен термоелектрически генератор (РТГ) за детайлно проучване ще отговори на тези загадки и според мен изследването на системата на Уран трябва да започне от Оберон. Подобна мисия ще ни предостави информация и за произхода на самата Слънчева система. Докато това се случи, не трябва да спираме да си задаваме въпроси.

English translation:

OBERON

Did you know that there is a strange planet in the solar system with natural satellites that do not orbit it horizontally, but vertically, like a Ferris wheel? And all the companions bear the names of Shakespeare's characters instead of the ancient Greek gods! Yes, these are Uranus and its 27 moons! And on one of these moons, red dust has been raining for millions of years.
This is Oberon, the second largest satellite of Uranus, named after the fairy king of the Midsummer Night's Dream. It was discovered in 1878. by the amateur astronomer William Herschel, who had previously discovered Uranus itself. Due to the many craters on its extremely cold surface, it is considered to be its oldest moon, probably formed in the same period as it. One of its craters has a peak with a height of over 6000m!
Voyager 2 is the only spacecraft to capture only one side of Oberon. The photos are amazing, but reveal only part of his frozen world and ask a lot of questions.
Oberon is known to be composed of almost equal parts of ice and rocks, divided into a solid core and an ice mantle. But how did these rocks and ice come together? Is its formation related to the way Uranus rotates? Is there a hidden ocean beneath the surface? Does the red dust come from cosmic collisions in the rings of Uranus? Of particular interest is the mysterious dark substance at the bottom of the craters. Is it the result of radiation or of unknown chemical elements erupting from inside it? Maybe there is a frozen cryovolcano in our unknown hemisphere.
Only sending a high-tech radioisotope thermoelectric generator (RTG) for a detailed study will answer these mysteries, and I think the study of the Uranus system should start with Oberon. Such a mission will provide us with information about the origin of the solar system itself. Until that happens, we must not stop asking ourselves questions.

You Might Also Like